TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
C-26/18

WYROK TSUE
z dnia 10-07-2019 r.
EU:C:2019:579
przedmiot:

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (art. 267 TFUE) dotyczący wykładni art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 30 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: „dyrektywa 2006/112” lub „dyrektywa VAT”), złożony przez Hessisches Finanzgericht (sąd ds. finansowych dla Hesji, Niemcy)

rostrzygnięcie:

Czy art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 30 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy towar został wprowadzony na terytorium Unii, pojęcie „przywozu towaru” w rozumieniu tego przepisu oznacza wyłącznie wejście tego towaru do obrotu gospodarczego Unii, czy też pojęcie to obejmuje również ryzyko, że taki towar wejdzie do rzeczonego obrotu?

Pytanie jest niedopuszczalne z uwagi na jego hipotetyczny charakter.

Czy art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 30 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy towar został wprowadzony na terytorium Unii, aby móc uznać, iż towar ten wszedł do obrotu gospodarczego Unii w danym państwie członkowskim, wystarcza, by w odniesieniu do tego towaru doszło do naruszenia przepisów celnych w tym państwie członkowskim, które to naruszenie spowodowało powstanie długu celnego w przywozie?

Artykuł 2 ust. 1 lit. d) i art. 30 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, iż w sytuacji, w której dany towar został wprowadzony na terytorium Unii Europejskiej, aby móc uznać, że towar ten wszedł do obrotu gospodarczego Unii w danym państwie członkowskim, nie wystarcza, by w odniesieniu do tego towaru doszło do naruszenia przepisów celnych w tym państwie, które to naruszenie spowodowało powstanie w tym samym państwie długu celnego w przywozie, jeżeli zostanie ustalone, że wspomniany towar został przewieziony do innego państwa członkowskiego, ostatecznego miejsca jego przeznaczenia, w którym to państwie był przedmiotem konsumpcji i w związku z tym zobowiązanie w zakresie VAT w przywozie powstaje wyłącznie w tym drugim państwie członkowskim.

stan faktyczny:

Spółka FedEx była zobowiązana dostarczyć towary pochodzące z krajów pozaeuropejskich do Grecji, co uczyniła w 18 partiach w styczniu 2008 r. Sprowadzone, drogą lotniczą, do Frankfurtu nad Menem towary zostały przeładowane na pokład innego samolotu i przetransportowane do miejsca przeznaczenia. Grecki urząd celny portu lotniczego w Atenach, w październiku 2008 r. poinformował służby niemieckie, że wszystkie partie zostały wwiezione do Grecji z naruszeniem przepisów celnych. Ów stan potwierdziły służby niemieckie, ustalając liczbę czternastu partii z osiemnastu, które nie zostały przedstawione służbom celnym, dochodząc tym samym do konkluzji o nielegalnym wprowadzeniu towarów na obszar celny Unii Europejskiej, co w połączeniu z nielegalnym wdrożeniem do obrotu gospodarczego implikowało powstanie długu celnego w przywozie.

Na tej podstawie główny urząd celny Republiki Federalnej Niemiec wydał, w 2010 roku, pięć decyzji o pobraniu od spółki FedEx należności, w odniesieniu do wszystkich partii towarów. Spółka zastosowała się do treści aktów administracyjnych, aczkolwiek w 2011 roku złożyła skargę o zwrot uiszczonych podatków (obrotowego i celnych należności przywozowych), jako pobranych dwukrotnie, albowiem zostały one uiszczone także w kraju przeznaczenia towarów: Grecji. Skargi zostały przez główny urząd celny Republiki Federalnej Niemiec odrzucone, jednakże, z uwagi na to, że zmianie uległy niektóre stawki opodatkowania, mające zastosowanie w dwóch decyzjach z pięciu, dokonano częściowego zwrotu.

Następnie spółka FedEx zwróciła się 13 czerwca 2014 roku, do heskiego sądu ds. finansowych, ze skargą przeciwko wszystkim decyzjom. W trakcie postępowania wycofano jednak zarzuty dotyczące celnych należności przywozowych, podtrzymując skargę w części dotyczącej pobrania podatku obrotowego od przywozu.

Sąd, przed którym zawisła sprawa, postanowił zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, o wykładnię art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy o wspólnym systemie podatku od wartości dodanej w przedmiocie przywozu, wymagań oraz chwili wejścia do obrotu gospodarczego UE towarów objętych naruszeniem prawa celnego, jak i miejsca wprowadzenia.

główne tezy:
  • Towary podlegające należnościom przywozowym na terytorium Unii Europejskiej, a których bytność ustała na danym obszarze, należy uznać za wprowadzone do unijnego obrotu gospodarczego.
  • W sytuacji, gdy sporne towary zostaną wyłączone z procedury celnej, w pośrednim na trasie państwie członkowskim, i zostaną dostarczone do państwa przeznaczenia, w którym ulegną konsumpcji, należy uznać je za dopiero tam wprowadzone do obrotu gospodarczego w Unii, co w konkluzji tylko wówczas pozwala na obciążenie ich podatkiem VAT.
opinia rzecznika generalnego:

Manuela Camposa Sáncheza-Bordony

http://curia.europa.eu/orzg_C-26/18…

powiązane sprawy:

  • Wyrok z dnia 1 czerwca 2017 r., Wallenborn Transports, C-571/15, EU:C:2017:417
  • Wyrok z dnia 2 czerwca 2016 r., Eurogate Distribution i DHL Hub Leipzig, C-226/14 i C-228/14, EU:C:2016:405

akty prawne:

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 o wspólnym systemie podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1)

(https://eur-lex.europa.eu/dyrektywa2006/112…)

Art. 2 ust. 1 lit. d)

Opodatkowaniu podlegają następujące transakcje: przywóz towarów.

Art. 30

„Import towarów” oznacza wprowadzenie na terytorium Wspólnoty towarów, które nie znajdują się w swobodnym obrocie w rozumieniu art. 24 traktatu.

Poza czynnością, o której mowa w akapicie pierwszym, za import towarów uznaje się wprowadzenie na terytorium Wspólnoty towarów znajdujących się w swobodnym obrocie pochodzących z terytorium trzeciego stanowiącego część terytorium celnego Wspólnoty.

słowa kluczowe:

należności celne przywozowe; obrót gospodarczy w Unii Europejskiej; unia celna; podatek od wartości dodanej; Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung; Hauptzollamt; Niemcy; pytanie prejudycjalne

autor omówienia:

Krzysztof Colbert