EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

Svanidze v. Gruzja
37809/08

WYROK ETPCz z dnia 25-07-2019 r.
skład trybunału:

Izba

przedmiot:

Ponowne zbadanie dowodów przez zastępcę sędziego

wzorce kontroli:

Art.6 EKPCz

„1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości.
2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.
3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia;
b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;
c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;
d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia;
e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w sądzie”
rozstrzygnięcie:

  • Naruszenie art. 6 EKPCz [jednomyślnie]

stan faktyczny:

Pacjentka Skarżącej zmarła w drodze na blok operacyjny. Śledztwo wykazało, że wskutek błędnej diagnozy, pacjentka nie uzyskała odpowiedniej pomocy medycznej, co stanowi przestępstwo w myśl art. 130§2 kodeksu karnego Republiki Gruzji.

 

W toku postępowania sądowego, po przesłuchaniu świadków, sędzia prowadzący sprawę został przeniesiony w stan spoczynku. Ustanowiony został zastępca sędziego. Skarżąca wniosła o ponowne przesłuchanie wszystkich świadków, ze względu na zmianę składu orzekającego (art. 435 kodeksu postępowania karnego Republiki Gruzji). Sędzia oddalił wniosek wskazując jako podstawę decyzji normę zawartą w art. 436§2 kodeksu postępowania karnego Republiki Gruzji (wedle której zastępca sędziego kontynuuje postępowanie).

   

Decyzja została podtrzymana przez sąd wyższej instancji.

główne tezy:
  • Zastępca sędziego, w sprawach zawiłych, nie powinien bazować jedynie na stenopisach z przesłuchań, ponieważ nie zawsze  pozwalają one sędziemu na sformułowanie własnego zdania.
odszkodowanie:

3500 EUR

koszty postępowania:

powiązane sprawy:

Graviano v. Italy (10075/02)

Beraru v. Romania (40107/04)

akty normatywne:

Kodeks Postępowania Karnego Republiki Gruzji (dalej: KPK Gruzji)

Art. 435

„1. Sąd powinien rozpatrzyć sprawę w jednym i niezmienionym składzie. Jeżeli jeden z sędziów nie może wziąć udziału w rozprawie, powinien zostać zastąpiony przez innego sędziego, a postępowanie powinno zostać ponownie rozpoczęte, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez art. 436 KPK Gruzji”   

[„1. A court shall examine a case in one and the same composition. If one of the judges cannot take part in the proceedings, he or she shall be replaced by another judge and the examination of the case shall restart, except in cases provided for by Article 436 …”]

Art. 436

„1. Decyzją przewodniczącego składu orzekającego, sędzia-zastępca może może zostać ustanowiony, a postępowanie powinno być kontynuowane.

2. Jeżeli sędzia-zastępca uzna to za konieczne, może on zarządzić ponowne zbadanie dowodów.”   

[„1. By a decision of the chairperson of a court, a substitute judge may be assigned to a case … [He or she] replaces a judge who withdraws from the court composition and the examination of the case shall continue.

2. If a substitute judge considers that there is a need for various court procedures in order to form [his or her] own personal view of the case, it is possible that certain pieces of evidence may be re-examined …”]

słowa kluczowe:

zastępstwo; zastępca sędziego; ponowne zbadanie dowodów; art. 6 EKPCz; zaniechanie lekarza

autor omówienia:

Michał Macidłowski