Instytut Studiów i Analiz Prawnych

Instytut Studiów i Analiz Prawnych jest fundacją z siedzibą w Warszawie ustanowioną przez dr. hab. Sławomira Żółtka aktem notarialnym z dnia 22 września 2013 r. Od momentu swojego powstania Fundacja działa, realizując  swoje cele statutowe, do których należy m.in.:

  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań prawnych w różnorodnych sferach działalności publicznej oraz prywatnej, w szczególności w zakresie funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ochrony prawnej;
  • rozwijanie i umacnianie postaw społeczeństwa obywatelskiego;
  • upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
  • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie prawnym;
  • integracja środowiska prawniczego;
  • popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
  • wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

tekst dla wyszukiwarek
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure, quod est, regula fiat

 

Głównym celem Fundacji jest promowanie wartości leżących u podstaw paradygmatu państwa prawnego za pomocą różnego rodzaju inicjatyw, w tym poprzez prowadzenie działalności:

naukowej

popularyzatorskiej

ekspercko-doradczej

wydawniczej

Przełomowy w działalności Fundacji okazał się rok 2019. Zainteresowania Fundacji, które skupiały się dotychczas w głównej mierze wokół prawa polskiego, zostały istotnie rozszerzone o prawo międzynarodowe. Jednym z głównych obszarów działalności Instytutu stało się Centrum Prawa Europejskiego, prowadzące – przy wsparciu kilkunastu studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – pierwszy w Polsce kompleksowy monitoring prawa i orzecznictwa europejskiego.