TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

FTI Touristik przeciwko EUIPO
C-99/18 P

WYROK TSUE
z dnia 04-07-2019 r.
EU:C:2019:565
przedmiot:

Odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej oddalającego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dotyczącej uchylenia sprzeciwu złożonego w sprawie rejestracji unijnego znaku towarowego

rostrzygnięcie:

Utrzymanie w mocy wyroku Sądu Unii Europejskiej, oddalającego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”). Wyrok oparł się na trzech podstawach:

1. braku podobieństwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego między zgłoszonym, a wcześniejszym znakiem towarowym;

2. przeciętnie odróżniającego charakteru znaku zgłoszonego w mniemaniu nieanglojęzycznych odbiorców i słabo odróżniającego charakteru w mniemaniu odbiorców anglojęzycznych;

3. niewykazania błędnego stwierdzenia, nieistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w przypadku zgłoszonego i wcześniejszego znaku towarowego.

stan faktyczny:

Interwenienci H. Prantner i D. Giersch zarejestrowali znak towarowy w postaci znaku graficznego „fly” zastępując literę „y” symbolem stylizowanego serca. FTI Touristik GmbH, którego znakiem towarowym było „fly.de”, złożyło w tej sprawie sprzeciw do Wydziału Sprzeciwów. Sprzeciw ten został uwzględniony. H. Prantner i D. Giersch wnieśli w związku z tym odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. EUIPO uwzględnił ich odwołanie i uchylił decyzję Wydziału Sprzeciwów. FTI Touristik GmbH wniósł skargę o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO do Sądu Unii Europejskiej, podnosząc zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: „rozporządzenie 207/2009”). Sąd Unii Europejskiej oddalił jedyny podniesiony zarzut, a co za tym idzie, skargę w całości, z powodów wskazanych w części „Rozstrzygnięcie” niniejszego opracowania.

W zaistniałym stanie faktycznym, FTI Touristik GmbH złożył odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podnosząc jedynie zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 207/2009, który dzielił się na cztery części:

1. nieuwzględnienie nazwy zgłoszonego znaku towarowego zapisanej pismem zwykłym oraz naruszenie obowiązku uzasadnienia, pomijając rozpatrzenie argumentu strony wnoszącej odwołanie opartego na wspomnianej nazwie;

2. oparcie się na „neutralizacji” podobieństwa fonetycznego spornych oznaczeń przez różnicę wizualną tych oznaczeń w ramach oceny ich podobieństwa;

3. stwierdzenie braku podobieństwa fonetycznego między zgłoszonym a wcześniejszym znakiem towarowym ze względu na fakt, że wcześniejszy znak towarowy zawiera element „de”, co sprawia, że zawsze wymawiany jest za pomocą kilku sylab;

4. twierdzenie, że interwenienci traktują symbol serca jako literę „y”, ponieważ we wszystkich pozostałych, posiadanych przez nich znakach towarowych symbol ten zastępuje literę „y”, co również wynika z adresu ich witryny internetowej.

główne tezy:
  • Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności danej sprawy. Ocenę należy przeprowadzić zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych nimi towarów lub usług.
  • O ile ocena wszystkich okoliczności prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest kwestią faktyczną, która nie podlega kontroli Trybunału, o tyle pominięcie rozważenia wszystkich tych czynników stanowi naruszenie prawa i może, jako takie, zostać podniesione przed Trybunałem w ramach odwołania.
  • Kwestia zakresu obowiązku uzasadnienia stanowi kwestię prawną, która podlega kontroli Trybunału w ramach odwołania. Obowiązek uzasadnienia nie nakazuje Sądowi przedstawienia wywodów, które w wyczerpujący sposób podejmowałyby punkt po punkcie argumentację przedstawioną przez strony sporu. Uzasadnienie może także być dorozumiane, pod warunkiem że umożliwia ono zainteresowanym poznanie podstaw, na których Sąd oparł swe rozstrzygnięcie, a Trybunałowi dostarcza elementów wystarczających, do dokonania kontroli w trybie odwołania.
  • Istotna różnica między literą „y” a symbolem serca ukazanym w zgłoszonym znaku towarowym oraz zastępowanie litery „y” takim symbolem nie stanowi zwykłej praktyki, a zatem możliwość dostrzeżenia przez właściwy krąg odbiorców litery „y” w elemencie graficznym zgłoszonego znaku towarowego nie jest prawdopodobna. Taka ocena, wobec braku podniesienia przez stronę skarżącą przeinaczenia okoliczności faktycznych, nie stanowi kwestii prawnej podlegającej, jako taka, kontroli Trybunału w ramach odwołania.
  • Ocena okoliczności faktycznych i dowodów nie stanowi, z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia, kwestii prawnej, podlegającej, jako taka, kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym.
opinia rzecznika generalnego:

brak

powiązane sprawy:

  • Wyrok z dnia 16 czerwca 2011 r., Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C-317/10 P, EU:C:2011:405
  • Wyrok z dnia 28 czerwca 2005 r., Dansk Rørindustri i in./Komisja, C-189/02 P, C-202/02 P, od C-205/02 P do C-208/02 P i C-213/02 P, EU:C:2005:408
  • Wyrok z dnia 20 września 2016 r., Mallis i in./Komisja i EBC, od C-105/15 P do C-109/15 P, EU:C:2016:702
  • Wyrok z dnia 6 września 2017 r., Intel/Komisja, C-413/14 P, EU:C:2017:632
  • Wyrok z dnia 2 września 2010 r., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488

akty prawne:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1, zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r.)

(https://eur-lex.europa.eu/rozporządzenie207/2009…)

Art. 8 ust. 1 lit. b)

W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(https://curia.europa.eu/StatutTSUE…)

słowa kluczowe:

Znak Towarowy Unii Europejskiej; odwołanie od Wyroku Sądu Unii Europejskiej; Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; EUIPO; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd; podobieństwo oznaczeń; obowiązek uzasadnienia wyroku

autor omówienia:

Marta Smoleńska