TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Stadt Pforzheim
C-56/20

WYROK TSUE
z dnia 29-04-2021 r.
EU:C:2021:333
przedmiot:

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczący wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zmienionej dyrektywą Komisji 2011/94/UE z dnia 28 listopada 2011 r. (dalej „dyrektyw 2006/126”), złożony przez Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg (wyższy sąd administracyjny Badenii-Wirtembergii, Niemcy)

rostrzygnięcie:

Czy dyrektywę 2006/126 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, które wydało na podstawie art. 11 ust. 4 akapit drugi tej dyrektywy decyzję odmawiającą uznania ważności prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie z powodu noszącego znamiona naruszenia zachowania posiadacza tego prawa jazdy, mającego miejsce podczas jego tymczasowego pobytu na terytorium pierwszego państwa członkowskiego po wydaniu tego prawa jazdy, umieszczało również na owym prawie jazdy adnotację o zakazie kierowania pojazdami przez posiadacza tego prawa jazdy na wspomnianym terytorium, chociaż ów posiadacz nie ma na terytorium tego państwa zwykłego miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 12 akapit pierwszy przedmiotowej dyrektywy?

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zmienioną dyrektywą Komisji 2011/94/UE z dnia 28 listopada 2011 r., należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, które wydało na podstawie art. 11 ust. 4 akapit drugi tej dyrektywy, zmienionej dyrektywą 2011/94, decyzję odmawiającą uznania ważności prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie z powodu noszącego znamiona naruszenia zachowania posiadacza tego prawa jazdy, mającego miejsce podczas jego tymczasowego pobytu na terytorium pierwszego państwa członkowskiego po wydaniu tego prawa jazdy, umieszczało również na owym prawie jazdy adnotację o zakazie kierowania pojazdami przez posiadacza tego prawa jazdy na wspomnianym terytorium, chociaż ów posiadacz nie ma na terytorium tego państwa zwykłego miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 12 akapit pierwszy dyrektywy 2006/126, zmienionej dyrektywą 2011/94.

 

stan faktyczny:

AR uzyskał prawo jazdy na terytorium Austrii, która jest jego zwykłym miejscem zamieszkania. Po upływie siedmiu lat względem AR, który prowadził samochód w Niemczech, pod wpływem środków odurzających, wymierzona została kara przez właściwe organy. Co więcej na skutek decyzji wydanej przez właściwy niemiecki organ uprawnienie do kierowania pojazdami zostało AR cofnięte. Właściwy organ zażądał jednak dodatkowo dostarczenia prawa jazdy w celu umieszczenia na nim odpowiedniej adnotacji. AR wniósł skargę od przedmiotowej decyzji, podnosząc, że cofnąć prawo jazdy mogą wyłącznie organy państwa członkowskiego w którym dana osoba ma zwykłe miejsce zamieszkania. Ponadto, AR podnosił, że dokonywać jakichkolwiek zaznaczeń na prawie jazdy może wyłącznie państwo członkowskie, które ten dokument wydało.

główne tezy:
  • Art. 2 ust. 1 i art. 11 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2006/126 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, na którego terytorium posiadacz wydanego w innym państwie członkowskim prawa jazdy przebywa tymczasowo, odmówiło uznania ważności tego prawa jazdy ze względu na noszące znamiona naruszenia prawa zachowanie posiadacza na tym terytorium. Art. 11 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2006/126 pozwala jednak państwu członkowskiemu, które nie jest państwem członkowskim zwykłego miejsca zamieszkania, powziąć jedynie środki, których zakres jest ograniczony do tego terytorium i których skutki są ograniczone do odmowy uznania ważności tego prawa jazdy na tym terytorium. (nb. 32-33)
  • Dyrektywa 2006/126 zawiera szczegółowe przepisy dotyczące kompetencji państw członkowskich w zakresie wydawania prawa jazdy, dokonywania zmian tego prawa jazdy i możliwości umieszczania na nim określonych adnotacji. Z przepisów tych wynika jednak, że zarówno wydanie jak i późniejsze zmiany prawa jazdy np. dokonywanie adnotacji figurujących na tym dokumencie, należą do wyłącznej kompetencji państwa członkowskiego zwykłego miejsca zamieszkania posiadacza tego prawa jazdy. (nb. 35-36)
  • Państwo członkowskie, do którego posiadacz prawa jazdy przeniósł swoje zwykłe miejsce zamieszkania po wydaniu jego prawa jazdy w państwie członkowskim, może się również stać – jak wynika z art. 11 ust. 1 dyrektywy 2006/126 – państwem członkowskim zwykłego miejsca zamieszkania w rozumieniu tej dyrektywy. Dyrektywa pozwala nowemu państwu członkowskiemu zwykłego miejsca zamieszkania na wprowadzenie do prawa jazdy informacji niezbędnych do administrowania prawem jazdy, pod warunkiem że wprowadza ono ten typ informacji również do praw jazdy przez siebie wydanych oraz pod warunkiem że jest tam wystarczająco dużo miejsca do tego celu. (nb. 38)
  • Żaden przepis dyrektywy 2006/126 nie przyznaje państwu członkowskiemu, w którym posiadacz prawa jazdy przebywa tymczasowo, jakiejkolwiek kompetencji do dokonywania na prawie jazdy wpisów. (nb. 39)
  • Nic nie wskazuje na to, że brak przepisów w dyrektywie 2006/126, w  zakresie kompetencji do dokonywania na prawie jazdy wpisów przez państwo członkowskie, w którym posiadacz prawa jazdy przebywa tymczasowo, stanowi niezamierzoną lukę normatywną prawodawcy Unii. Wręcz przeciwnie, w świetle szczegółowych przepisów dyrektywy 2006/126 można zauważyć, że formalne zmiany prawa jazdy mogą być dokonywane tylko przez państwo członkowskie zwykłego miejsca zamieszkania posiadacza tego prawa jazdy, tak by zapewnić jednolity wygląd tego dokumentu (nb. 40-41)
  • Dyrektywa 2006/126 dokonuje wyczerpującej harmonizacji dokumentów poświadczających istnienie uprawnienia do kierowania pojazdami, które powinny zostać uznane przez państwa członkowskie. Dokumenty te mogą być zmieniane jedynie zgodnie z przepisami przewidzianymi w tym celu w dyrektywie 2006/126. (nb. 42-43)
  • Zgodnie z art. 15 dyrektywy 2006/126 państwa członkowskie wspierają się wzajemnie we wdrażaniu tej dyrektywy i wymieniają informacje na temat praw jazdy przez siebie wydanych, wymienionych, zastąpionych, przedłużonych lub cofniętych. Państwo członkowskie zwykłego miejsca zamieszkania może – na wniosek państwa członkowskiego tymczasowego pobytu – dokonać na prawie jazdy ewentualnej adnotacji na temat zakazu prowadzenia pojazdów. (nb. 44, 46)
  • Nie wydaje się wykluczone, by państwo członkowskie tymczasowego pobytu mogło sprawdzić w przypadku kontroli drogowej na swoim terytorium, między innymi za pomocą środków elektronicznych, czy wobec zainteresowanego został zastosowany środek pozbawiający go prawa do kierowania pojazdami na tym terytorium. (nb. 47)
opinia rzecznika generalnego:

brak

powiązane sprawy:

  • Wyrok z dnia 23 kwietnia 2015 r., Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257
  • Wyrok z dnia 26 października 2017 r., I, C‑195/16, EU:C:2017:815

akty prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. 2006, L 403, s. 18), zmieniona dyrektywą Komisji 2011/94/UE z dnia 28 listopada 2011 r. (Dz.U. 2011, L 314, s. 31)

https://eur-lex.europa.eu/dyrektywa 2006/126…

Motywy 4 i 16

Art. 1

Art. 2

Art. 7

Art. 11

Art. 12

Art. 15

słowa kluczowe:

Pytanie prejudycjalne; cofnięcie prawa jazdy; współpraca państw członkowskich; wzajemne uznawanie; adnotacja; prowadzenie pod wpływem środków odurzających; prawo jazdy; transport; brak ważności prawa jazdy, zakaz kierowania pojazdami

autor omówienia:

Marianna-Elizabet Iaroslavska